Hlášení pojistné události

On-line formulář hlášení pojistné události - léčebné výlohy a záchranná akce (podrobné pokyny níže)

Co je třeba udělat v případě pojistné události?

Pokud nehoda nebo úraz vyžaduje transport, zásah lékaře či jiných záchranných složek, bez prodlení kontaktujte horskou službu v místě, kde se nacházíte, případně volejte nouzovou linku 112 (kdekoli v Evropě).

Nezapomeňte

V případě návštěvy zdravotnického zařízení vždy nejprve předložte Evropský průkaz zdravotního pojištění od vaší pojišťovny (např. VZP, OZP apod.).

Před repatriací, před převozem, před lékařským ošetřením v zahraničí spojeným s hospitalizací a před převozem v tuzemsku (nikoliv před záchrannou akcí) je bezpodmínečně nutné kontaktovat nonstop službu 24-h-Notfallservice (jinak bude uhrazena částka nejvýše 750 EUR): Europ Assistance tel. +43 (0) 125 33 798 / e-mail: aws@alpenverein.at

Mějte na paměti, že pojistitel uhradí prokázané výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici:

 • v Rakousku: v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích,
 • mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích.

Hlášení pojistné události

Až budete zpětně žádat o náhradu vzniklých výdajů, je nutno vyplnit on-line hlášení pojistné události a k němu připojit:

 • Potvrzení o úhradě členských příspěvků u OEAV.CZ (vystavíme na vyžádání).
 • Faktury a doklady o úhradách, které bezprostředně souvisejí s pojistnou událostí (tj. za záchrannou akci, transport, pobyt v nemocnici, ambulantní ošetření, léky…).
 • Lékařskou zprávu s popisem onemocnění, popisem lékařského výkonu, dobou ošetření.
 • Potvrzení o vyrovnání závazků od vaší zdravotní pojišťovny po podání Žádosti o náhradu nákladů vynaložených na zdravotní služby poskytnuté v zahraničí (např. od VZP, OZP apod.).

Požadované dokumenty nahrajete do on-line formuláře hlášení pojistné události. Po odeslání formuláře obdržíte potvrzovací e-mail. V případě, že dodatečně obdržíte další faktury, lze je následně odeslat pomocí osobního PIN kódu.

Veškerá hlášení škodní události musí být vyplněna v němčině nebo v angličtině.

On-line formulář hlášení pojistné události - léčebné výlohy a záchranná akce

Dokumenty ke stažení

Alpenverein Premium - formulář hlášení pojistné události (162.89 KB)

Formulář hlášení pojistné události - právní ochrana / česky (180.86 KB)

Formulář hlášení pojistné události - právní ochrana / deutsch (266.36 KB)

Formulář hlášení pojistné události - právní ochrana / english (235.88 KB)

Formulář hlášení pojistné události - odpovědnost za škody / česky (297.55 KB)

Formulář hlášení pojistné události - odpovědnost za škody / deutsch (234.85 KB)

Formulář hlášení pojistné události - odpovědnost za škody / english (268.33 KB)

V případě záchranných akcí

Pokud obdržíte fakturu od záchranné služby, není nutné tuto fakturu platit, nýbrž vyplňte on-line formulář hlášení pojistné události a fakturu do něj nahrajte.

V některých státech (zejména mimo území Evropy) je nutné být připraven i na platbu v místě za zásah vrtulníkem (platební kartou, v hotovosti). Fakturu za záchranou akci a doklad o úhradě následně nahrajete k vyplněnému hlášení pojistné události. Max. výše pojistného plnění je u záchranných akcí 25 000 €.

Ambulantní lékařské výkony a služby (včetně nákupu léků)

V případě lékařského ošetření vždy nejprve předložte Evropský průkaz zdravotního pojištění od vaší pojišťovny (např. od VZP, OZP apod.). Výlohy za ambulantní ošetření si hradí zpravidla nejdříve každý člen sám a jsou mu proplaceny zpětně (v rámci pojištění AWS je u ambulantního ošetření spoluúčast 70 €). Faktura od lékaře musí obsahovat jméno a datum narození ošetřené osoby, popis nemoci, způsob a čas ošetření, doklad o zaplacení. Po návratu je třeba nejprve požádat vaši zdravotní pojišťovnu o proplacení vzniklých nákladů (Žádost o náhradu nákladů vynaložených na zdravotní služby poskytnuté v zahraničí). V případě, že vaše pojišťovna plnění odmítne nebo bude plnit pouze částečně,  můžete nárokovat plnění z pojištění AWS.

V zemích EU a státech EHP mají občané ČR nárok na zdravotní péči hrazenou českou zdravotní pojišťovnou ve stejném rozsahu jako místní občané. Vždy je potřeba se prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (příp. Potvrzením, které ho dočasně nahrazuje). Česká zdravotní pojišťovna však nekryje náklady na záchranné akce, transport zpět do ČR příp. repatriaci tělesných ostatků.

Podrobné informace jak postupovat v jednotlivých státech naleznete přímo na webu Kanceláře zdravotních pojišťoven.

Hospitalizace a transport

Před repatriací, převozem, lékařským ošetřením v zahraničí spojeným s hospitalizací a přepravou v tuzemsku (ne při zachraňování) se bezpodmínečně spojte s 24 hodinovou službou pro naléhavé případy (jinak bude uhrazena částka maximálně 750,- EUR).

Pojistitel uhradí prokázané výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici:

 • v Rakousku: v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích,
 • mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích.

SOS Service (non-stop služba):
Europ Assistance +43 (0) 125 33 798

Při hlášení události na Europ Assistance od vás bude vyžadováno:

 • jméno, adresa, datum narození a členské číslo Alpenvereinu postiženého,
 • adresu nemocnice, ve které se nachází,
 • telefon na ošetřujícího lékaře.

Předpokladem pro repatriaci je vedle schopnosti přepravy pojištěnce skutečnost:

 • že je zdravotní stav přepravované osoby životně ohrožen nebo,
 • že není na základě lékařského zabezpečení v místě zajištěno ošetření odpovídající standardu v místě stálého bydliště nebo,
 • že lze předpokládat více než pětidenní hospitalizaci v nemocnici.

Převoz (do nemocnice, převoz do místa trvalého bydliště či repatriace) musí být zajištěn smluvní organizací uvedenou na členské kartě.